Athlete's Profile

IVLYUSHKINA Olga
UKR542013961
Year of birth: 2000Athlete's Information

GENDER:
Female


 Athlete's Results

2-4 Oct 2015Dnepropetrovsk Open 2015UKR
Waterski 15UKR001 Under 17 F Slalom 2 2.50/55/16.00 2.00/55/13.00 2.25/55/13.00
Under 17 F Jump 2 32.10 35.50 35.50
Under 17 F Tricks 3 5290 4810 5000
Waterski 15EAC002 Under 17 F Tricks 1 5070 5600
Under 17 F Slalom 12 3.00/55/13.00 0.00/55/13.00
Under 17 F Jump 5 35.80 33.90
10-12 Jul 2015Vega Open 2015RUS
Waterski 15RUS001 Under 17 F Tricks 1 4230 4930
Under 17 F Jump 1 32.50 35.20
Under 17 F Slalom 2 4.00/55/13.00 2.50/55/13.00
Waterski 15AUT003 Under 17 F Tricks 1 5140 5000
Under 17 F Jump 1 34.00 36.70
Under 17 F Slalom 2 3.00/55/13.00 2.00/55/13.00
Waterski 14IWWF005 Under 17 F Jump 11 36.50 36.10
Under 17 F Slalom 25 4.00/55/14.25
Under 17 F Tricks 17 3990
3-5 Oct 2014Dnepropetrovsk Open 2014UKR
Waterski 14UKR002 Under 17 F Jump 1 31.50 30.80 31.80
Under 17 F Slalom 1 2.00/55/13.00 2.00/55/13.00 3.00/55/13.00
Under 17 F Tricks 1 5300 5300 5370
28-29 Jun 2014Kostelec Cup 2014CZE
Waterski 14CZE002 Under 14 F Slalom 1 2.00/55/14.25 4.50/55/16.00
Under 14 F Tricks 2 4530 5150
Under 14 F Jump 1 30.50 30.70
7-8 Jun 2014Moravia Cup 2014CZE
Waterski 14CZE001 Under 14 F Tricks 3 4430 3830
Under 14 F Jump 1 30.60 30.80
Under 14 F Slalom 1 1.50/55/13.00 3.00/55/13.00
27-28 Sep 2013DNEPROPETROVSK OPEN 2013UKR
Waterski 13UKR001 Under 14 F Slalom 1 1.00/55/14.25 3.00/55/14.25
Under 14 F Tricks 1 5780 5520
Under 14 F Jump 1 24.50 26.80
Cableski 13POLC02 Under 15 F Slalom 2 2.00/52 4.00/55/18.25
Under 15 F Tricks 1 7080 7020
Under 15 F Jump 2 29.10 30.20
Waterski 13EAC005 Under 14 F Slalom 8 3.50/55/14.25 5.50/55/14.25
Under 14 F Jump 1 28.20 29.70
Under 14 F Tricks 1 5960 5630
12-14 Jul 2013Vega Open 2013RUS
Waterski 13RUS001 Under 14 F Jump 1 27.10 27.40
Under 14 F Slalom 1 4.00/55/14.25 0.50/55/13.00
Under 14 F Tricks 1 5960 6090
15-16 Jun 2013Toulouse Waterski CupFRA
Waterski 13FRA008 Under 14 F Slalom 3 3.00/55/16.00 4.00/55/16.00
Under 14 F Tricks 5 4190 5170
Under 14 F Jump 1 23.90 23.90
8-9 Jun 2013Moravia Cup 2013CZE
Waterski 13CZE004 Under 14 F Tricks 1 5630 5700
Under 14 F Jump 2 24.00 19.50
Under 14 F Slalom 1 3.00/55/14.25 2.50/55/14.25
28-30 Sep 2012Dnepropetrovsk Open 2012UKR
Waterski 12UKR001 Under 12 F Jump 2 19.80 21.00
Under 12 F Slalom 1 2.00/55/16.00 3.00/55/16.00 3.50/52
Under 12 F Tricks 1 5730 5730
Waterski 12EAC004 Under 14 F Tricks 1 5370 4640
Under 14 F Jump 10 19.30 19.50
Under 14 F Slalom 14 4.00/55/16.00
Cableski 12GBR02 Under 15 F Slalom 4 4.00/52 2.00/55/18.25
Under 15 F Jump 4 19.30 21.40
Under 15 F Tricks 2 7400 6720
Cableski 12CZEC01 Under 15 F Jump 1 18.70
Under 15 F Slalom 1 1.50/55/18.25 0.00/52
Under 15 F Tricks 1 7160 7350
9-10 Jun 2012Silesia Cup 2012POL
Waterski 12POL001 Under 17 F Tricks 1 5290 5710
Under 17 F Slalom 2 4.00/55/18.25 1.00/55/16.00
Under 17 F Jump 2 15.50 16.40
2-3 Jun 2012Moravia Cup 2012CZE
Waterski 12CZE004 Under 14 F Tricks 1 4750 5060
Under 14 F Slalom 3 1.50/55/16.00 2.00/55/16.00
8-9 Oct 2011DNEPROPETROVSK OPENUKR
Waterski 11UKR01 Under 14 F Tricks 1 5470 5320
Under 14 F Jump 2 15.50 15.50
Under 14 F Slalom 1 4.00/52 1.00/55/18.25
Waterski 11EAC004 Under 14 F Slalom 12 2.00/55/18.25
Under 14 F Tricks 2 4910 5160
10-12 Sep 2010Ukraine Open 2010UKR
Waterski 10UKR10 Under 14 F Tricks 1 2960 3840 3840
Waterski 10EAME05 Under 14 F Tricks 9 3810 2750
Waterski 10ITA100 Under 17 F Tricks 30 1970
27 Jun 2010Three Round TricksBEL
Waterski 10BEL02 Under 10 F Tricks 15 1640 2570 2730
26 Jun 2010Gold Tricks OpenBEL
Waterski 10BEL01 Under 10 F Tricks 17 1600 2620 2020
Waterski 09FRA32 Under 12 F Tricks 4 1450 2550
Waterski 09EAME05 Under 14 F Tricks 12 1660
14-16 Aug 2009Ukraine Open 2009UKR
Waterski 09UKR01 Under 12 F Tricks 2 1470 1890